پنگ بازی

جنگ در برابر دشمن خود را با پرتاب توپ توپ. شوت توپ را با صلیب سرخ قرار داده و آن را به نقاط حریف و پیروزی. با استفاده از کلید های arrow به چرخش و هدف تفنگ خود را به فضا و به ساقه است.
با حالت آسان شروع کنید چرا که این بازی بسیار آسان است ...

پنگ-بازی
50% عاشق این بازی
همه بازی ها