نبرد فضایی پنگ

بازی PONG که شما فشار: علاوه بر به توپ شما باید بازگشت، طفره رفتن موشک هایی که در کشتی مقابل شما ارسال، و اجتناب از بمب های کوچک که راه رفتن در زمینه بازی
این بازی به پایان می رسد زمانی که یک بازیکن تمام استانداردهای زندگی خود را از دست داده است.

نبرد-فضایی-پنگ
57% عاشق این بازی
همه بازی ها