بازی کلاسیک پنگ

در این بازی پونگ، اولین بار برای رسیدن به 10 امتیاز.
توجه کنید، این بازی هرگز متوقف نمی شود، به طوری که حتی بعد از پیروزی در یک نقطه متمرکز شده باشید!

اگر شما یک کمی خسته به طوری مکث مطبوعات است.

بازی-کلاسیک-پنگ
41% عاشق این بازی
همه بازی ها