بازی پونگ دفاع

هدف در اینجا این است که به عنوان توپ های زیادی که ممکن است گرفتن و ذخیره برای هر توپ به نمره یک نقطه.

سعی کنید توپ را به پشت حریف خود را منتقل می کند به دلیل آن را می گرداند، شما باید شما به سادگی عبور نمی بگویید!

بازی-پونگ-دفاع
89% عاشق این بازی
همه بازی ها