بازی پونگ در ساحل دریا

بازی پونگ در برابر یک پس زمینه از درختان نخل.
شما می توانید با سرعت در جن و حرکت ماوس به سرعت به دست آورید. اما مراقب باشید، جن را دوباره به زودی به شما.

بازی-پونگ-در-ساحل-دریا
50% عاشق این بازی
همه بازی ها