بازی پنگ کهکشانی

در بازی پونگ این اختلاط و تنیس، چالش کامپیوتر و سازگاری با گلوله در حالی که تلاش برای از دست دادن رقیب خود! در کنترل سفینه فضایی خود را به شما فقط به ترتیب برای شما ارسال کاخ از دسترس حریف خود را به امتیاز داشته باشند.

بازی بسیار خوب است که با کلیدهای جهت دار روی صفحه کلید خود را ایفا کرده است.

بازی-پنگ-کهکشانی
69% عاشق این بازی
همه بازی ها