تنیس پاپ

شکست حریف خود را با پیروزی حداکثر مجموعه.
استفاده از کلیدهای جهت دار برای حرکت شخصیت و نوار فضا برای ضربه زدن به توپ.

تنیس-پاپ
66% عاشق این بازی
همه بازی ها