بازی تنیس با نمای هوایی

شما با یک بازیکن تنیس در سپتامبر 1 یا 3 بازی های
منطقه، سریع، خاک رس یا چمن را انتخاب کنید، بسته به جایی که شما راحت ترین!
کلید: من = موانع.
= O خدمت می کنند.
پیشتاز = P.
کلیدهای جهت دار برای حرکت می کند.

بازی-تنیس-با-نمای-هوایی
80% عاشق این بازی
همه بازی ها