استفاده از موس خود را بر روی لباس های مختلف اینجا را کلیک کنید. و لباس تا هر گونه ساز و برگ نگاه شما آن را ترجیح می دهند. شما می توانید سرگرم کننده انجام تمام اتصالات را که می خواهید قبل از اینکه تو تصمیم بگیری اون رو.
به عنوان مدیر خود، شما را مجبور به پیدا کردن یک جای مناسب!

4ff43c3d938ca82961000008
77% عاشق این بازی
همه بازی ها