تنیس بازی والیبال است

بازیکن اول رسید 10 امتیاز بیاورد برنده است. هدف این است که توپ را در اردوگاه های خود را به گزاف گویی نیست، بلکه در مقابل. هر زمان که شما باید انجام دهید، شما یک نقطه نمره.
مواظب باشید ممکن است، شخصیت دوست داشتنی، مشکل بازی خیلی خوب است.

تنیس-بازی-والیبال-است
0% عاشق این بازی
همه بازی ها