بازی سرگرمی شوت با توپ تنیس

مسلح با توپ تنیس هدف شما این است که رسیدن به دیگر بازیکنان تنیس که قبل از شما آمده است. آنها از پشت قفس و یا در پشت شبکه پدیدار، شما باید آنها را قبل از آنها را انجام خواهد داد اگر شما از دست دادن زندگی (12 تا شروع) را لمس کند. همچنین با هدف سنجاب است که عبور به خاطر آنها به شما مهمات اضافی را. بنابراین شما باید به بسیاری از نقاط که ممکن است دانستن است که هر توپ پرتاب شما در واقع از دست دادن نمره.

بازی-سرگرمی-شوت-با-توپ-تنیس
75% عاشق این بازی
همه بازی ها